119142.fcs labkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,76497.64         
118813.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,77097.7         
118981.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,80798.07         
118947.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,55595.55         
119199.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,72897.28         
119154.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,54595.45         
118836.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,49694.96         
119010.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,81798.17         
118762.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,74397.43         
118756.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,75397.53         
119171.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,66296.62         
118801.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,70697.06         
118754.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,78797.87         
118939.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,44794.47         
119043.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,81098.1         
119191.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,67996.79         
118910.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,32393.23         
119035.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0008,84288.42         
118797.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,55795.57         
119039.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,79397.93         
118766.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,77097.7         
118803.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,64596.45         
119146.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,70097         
119014.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,82998.29         
118760.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,81198.11         
118807.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,72297.22         
119047.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,83198.31         
119164.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,81398.13         
119109.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,77797.77         
119152.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,53795.37         
118809.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,71497.14         
119105.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,79297.92         
119166.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,52895.28         
119134.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,53495.34         
119138.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,70097         
119006.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,80898.08         
118820.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,53995.39         
119157.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,48094.8         
119068.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,72397.23         
119002.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,69796.97         
118906.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,20892.08         
118877.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,47394.73         
118815.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,70697.06         
119080.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,77297.72         
118902.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,22092.2         
119076.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,83498.34         
119072.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,81998.19         
118881.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,53095.3         
118873.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,29592.95         
118764.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,78497.84         
119113.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,67596.75         
118844.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,46194.61         
119101.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,70997.09         
118758.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,80598.05         
118969.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,71197.11         
118973.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,73697.36         
118848.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,52295.22         
119187.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,46494.64         
118935.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,35993.59         
118840.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,46594.65         
119162.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,77597.75         
118869.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,53795.37         
118977.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,80298.02         
118914.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,31493.14         
118768.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,77497.74         
119195.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,71197.11         
118795.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,53695.36         
118943.fcslabkey-demo.xml analysislabkey-demo.xml comp matrix10,0009,55195.51